Ochrana Osobných Údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.najlepsiatalianskakava.sk (ďalej aj ako "Obchod") je
AnMaŠi s.r.o.

Lackovská 520

027 21 Žaškov

IČO: 45595160
IČ DPH: SK2023048896 zapísaný v obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd. S .r.o., č. 53027/L
a ktorého orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007, Bratislava.

V našom obchode chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť čím kvalitnejšie služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, ktoré sa dajú podľa zákona č. 18/2018 Z.z., O ochrane osobných údajov klasifikovať ako osobné údaje. Pri uchovávaní a spracovávaní Vašich osobných údajov sú všetky náležitosti tohto zákona dodržiavané v plnej miere.
Pred nakupovaním v obchode je nutné zaregistrovať sa a pri registrácii je nevyhnutné vyplniť minimálne nasledovné údaje:

 • email na ktorom budete notifikovaný o priebehu objednávky a vďaka ktorému budete ďalej identifikovaný
 • Meno a priezvisko
 • Adresa doručenia, ktorá môže byť zhodná s fakturačnou adresou
 • Telefónne číslo na ktoré môžete byť notifikovaný o priebehu objednávky a na ktorom Vás môžeme kontaktovať v prípade nezrovnalostí v objednávke
 • Ak sa registrujete ako firma alebo živnostník, je potrebné navyše uviesť aj IČO, a IČ DPH

Tieto údaje sú uchovávané v našich chránených databázach na našich serveroch. Vaše údaje spracovávame za účelom vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú takisto nutné pre náš účtovný systém. V prípade, že si želáte svoje údaje z nášho systému vymazať, kontaktujte nás z predmetného emailu na adresu occaffe@occaffe.sk. Vaše údaje budú odstránené.
V našom obchode nezadávate priamo žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky platby za nákup v našom obchode prostredníctvom internetu sú prevádzkované na stránkach Slovenskej sporitelni cez šifrovaný protokol HTTPS. Toto bráni tretím stranám, ako aj nám vidieť Vaše prihlasovacie údaje, či pohyby alebo zostatky na Vašich účtoch. Následne budeme iba bankou notifikovaní o tom, či bola Vaša platba vykonaná úspešne, alebo nie.
Na meranie rôznych štatistík na našej stránke používame rôzne nástroje a služby určené pre internetový marketing, najmä služby spoločnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing a pod.). Pre účely využitia niektorých marketingových nástrojov je potrebné využitie meracieho kódu služby Analytics ako aj využitie suborov cookies pre šírenie informácií, optimalizácie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev našej webovej stránky. Návštevníci sa môžu odhlásiť z Google Analytics pre inzerciu v reklamných sieťach prostredníctvom správcu nastavení reklám Google alebo aktivovaním príslušných obmedzení vo svojom webovom prehliadači. Informácie o správaní sa na našej stránke však z týchto nástrojov nedokážeme konkrétne priradiť na daného zákazníka.
Za účelom propagácie, skvalitnenia svojich služieb a najmä získania spätnej väzby od svojich zákazníkov spolupracuje s cenovými porovnávačmi (Heureka.sk a pod.). Pre tieto účely poskytujeme cenovým porovnávačom iba informáciu o emailovej adrese zákazníka, ktorý u nás uskutočnil nákup. Cenové porovnávače môžu následne zaslať v mene www.najlepsiatalianskakava.sk zákazníkovi na jeho emailovú adresu dotazník za účelom získania informácií o spokojnosti s nákupom a jeho priebehom. Tieto informácie sú ďalej spracovávané v systéme cenového poravnávača a slúžia ako podklad pre komplexné hodnotenie eshopu v danom cenovom porovnávači.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, či poskytnutie konkrétnej služby. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či spoločnosti poskytujúce nám technické zázemie pre prevádzkovanie niektorých služieb ako je napríklad emailový server a pod. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Zástupcovia (konatelia) AnMaŠi, s.r.o., ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú riadne poučení o citlivosti týchto údajov a o tom ako s nimi správne zachádzať tak, aby nedošlo k úniku informácií.
Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a na nasledovné marketingové oslovovanie s prípadnými ponukami. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.


Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Hodnotiace formuláre

 1. Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály - heureka.sk, prípadne iné), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.


Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.najlepsiatalianskakava.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.najlepsiatalianskakava.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.najlepsiatalianskakava.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.najlepsiatalianskakava.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.najlepsiatalianskakava.sk.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.najlepsiatalianskakava.sk.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že mu bude zaslaná FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho.

 ochrana osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022.

AnMaŠi, s.r.o.

TOP