Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľ eshopu - základné informácie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu AnMaŠi s.r.o., so sídlom Lackovská520, Žaškov, 02721, IČO: 45595160 , IČ DPH: SK2023048896,  zapísaný v obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd. S .r.o., č. 53027/L  (ďalej len "Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.najlepsiatalianskakava .sk (ďalej len "najlepsiatalianskakava.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len "Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-shop") na najlepsiatalianskakava.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na najlepsiatalianskakava.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení, Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Zákon č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na najlepsiatalianskakava.sk
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na najlepsiatalianskakava.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na najlepsiatalianskakava.sk.
 9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: najlepsiatalianskakava.sk, AnMaŠi s.r.o., tel.  +421 908 394 586 (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora), email: occaffe@occaffe.sk.
 11. Výdaj tovaru pre osobné prevzatie: AnMaŠi s.r.o.  Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava avšak táto služba je obmedzená a je potrebné sa vopred informovať o možnosti prevzatia na telefónom čísle  +421 908 394 586. 
 12. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 82007 Bratislava.
 13. Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronicou poštou na uvedenú e-mailovú adresu.

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) prípadne telefonicky obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu occaffe@occaffe.sk.
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 6. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adresu occaffe@occaffe.sk alebo telefonicky na číslo +421 908 394 586. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 3. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 1, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V prípade, že predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa §3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., prípadne poskytol tieto informácie až dodatočne, dĺžka nároku na odstúpenie od zmluvy sa upravuje podľa zákona č. 102/2014, §7 ods. 2, resp. zákona č. 102/2014, §7 ods. 3.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad je popísaný vyššie v časti Storno objednávky.
 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom (kamennom obchode). Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť používaný tovar predávajúcemu. Akékoľvek nadmerné používanie, nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru, spotrebiteľ uhradí ako zníženie hodnoty tovaru.
 5. Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.
 6. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar spotrebiteľovi odoslaný.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v kompletnom stave v akom mu bol doručený, vrátane všetkých darčekov, kupónov a pribalených materiálov, ktoré boli s tovarom doručené. To platí aj v prípade, že je cena týchto vecí na faktúre nulová, alebo nie sú uvedené na faktúre vôbec.
 8. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., §7, ods. 6 písm. e) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov uzavretý v ochrannom obale a ktorého obal bol po dodaní porušený.
 9. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu sídla predávajúceho, alebo na uvedenú adresu elektronickej pošty. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza tu:
 1. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §10 ods. 3, znášať všetky náklady na dopravu tovaru predávajúcemu a to aj v prípade, že je predmetom vrátenia tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom najlepsiatalianskakava.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar  v internetovom obchode najlepsiatalianskakava.sk sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na najlepsiatalianskakava.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na najlepsiatalianskakava.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na najlepsiatalianskakava.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.
 4. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene predávaných výrobkov.
 5. Na podporu nákupov využívame časovo a hodnotovo obmedzené zľavové kupóny/poukážky, ktoré sú zasielané vybranej skupine zákazníkov. Podmienky ich použitia sú špecifikované priamo na kupónoch/poukážkach. Nárok na uplatnenie zľavového kupónu/poukážky nie je vymáhateľný a vyhradzujeme si právo kedykoľvek kupón/poukážku zmeniť, alebo ukončiť ich platnosť.

Poštovné a balné

K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie.

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • ZASIELKOVŇA (Paketa), cena za dopravuje je 4,10 EUR s DPH
 • SLOVENSKÁ POŠTA, cena za dopravuje je 3,49 EUR s DPH
 • Doručenie na adresu kurierom, cena za dopravuje je 4,90 EUR s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť kuriera na doručenie objednávky podľa vlastného uváženia, aby zásielka prišla ku Kupujúcemu čo najskôr.
 • V prípade ak Kupujúci nakúpi nad 30 EUR s DPH, sú všetky uvedené dopravy ZADARMO a teda Kupujúci neplatí za dopravu.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému najlepsiatalianskakava nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v mene EURO, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. PLATBA PRI DODÁVKE tzv. DOBIERKA - Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v zaslanej objednávke pri preberaní zásielky. Táto služba je spoplatnená sumou 0,99 EUR a bude prirátaná k celkovej sume objednávky. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.
 2. PAYPAL - Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom internetového platobnéo systému. Táto možnosť úhrady objednávky je ZADARMO. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.
 3. PLATBA KARTOU (VISA, MASTERCARD, MAESTRO,): Kupujúci uhradí plnú sumu objednaného tovaru prostredníctvom svojej platobnej karty. Táto možnosť úhrady objednávky je ZADARMO. Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v najbližší možný termín kedy bude tovar pripravený k expedícii.
 4. PLATBA PREVODOM NA ÚČET: Kupujúci uhradí za objednaný tovar (alebo jeho časť) príslušnú suma na základe E-mailom zaslanej faktúry ešte pred dodaním tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet: AnMaŠi s.r.o., BU č. 0324334322/0900 Slovenská sporiteľňa. Táto možnosť úhrady objednávky je ZADARMO. Tovar bude odoslaný až po pripísaní celej fakturovanej sumy na účet Predávajúceho.

Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom možnom termíne, obvykle do 3 až 5 pracovných dní od dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Zásielkovne na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar je spravidla doručený do do 3 až 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Zásielkovňa.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so zásielkovňou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca (zásielkovňa) je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Záručné podmienky a reklamácia

 1. Na dodávaný priemyselný tovar je Kupujúcemu (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu: AnMaŠi s.r.o. Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava osobne po telefonickej dohode  alebo ho zaslať poštou na adresu AnMaŠi s.r.o. Prístavná 5542/12, 821 09 Bratislava . Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.
 7. Záruka sa nevzťahuje na chyby, vady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku si najskôr riadne preštudovať priložený návod na použitie, ktorý je pribalený ku každému produktu a riadiť sa pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade potreby na vyžiadanie zašleme opakovane návod na použitie k produktom z našej ponuky, ak boli zakúpene v našom obchode.
 8. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom, alebo našimi službami, môžete nám napísať na occaffe@occaffe.sk
 2. Ak sme reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti, alebo sme porušili Vaše práva, alebo neodpovedali do 30 dní od jej odoslania, môžete podľa zákona č.391/2015 Z.z. podať sťažnosť prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uverejnené na stránke ministerstva hospodárstva SR.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01.01.2022

AnMaŠi s.r.o.

TOP